E forex trading


Melainkan jika tidak menjejaskan konteks di dalam Terma ini: Seorang Pelawat yang mengakses Laman Web atau memanfaatkan Perkhidmatan mengakui bahawa dia mungkin melanggar Undang-undang yang Berkenaan dan bersetuju untuk semata-mata dan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap apa-apa liabiliti yang timbul daripadanya dan berjanji untuk menanggung rugi Merchantrade terhadap apa-apa Rugi yang dilakukan oleh Merchantrade menurutnya. Dengan merujuk kepada fasal 3.

Mana-mana Writ Saman sedemikian atau proses pemula yang dihantar melalui pos hendaklah secara konsisten dianggap telah diterima oleh Pengguna dalam masa tiga 3 hari selepas tarikh pengeposan itu walaupun bukti yang berlawanan.

Pengguna hendaklah mematuhi peraturan mana-mana rangkaian yang mana Pengguna mengakses Perkhidmatan. Pengguna hendaklah mematuhi dan tidak melanggar Undang-undang yang Berkenaan, tanpa batasan undang-undang bidang kuasa yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. Perkhidmatan ini hanya tersedia di Malaysia. Tertakluk kepada dan tanpa prejudis kepada klausa 7. Tanpa batasan Klausa 7 Terma ini, Merchantrade tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa Rugi yang ditanggung atau dialami oleh Pengguna atau mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada: Merchantrade, pembekalnya dan sekutu masing-masing, pegawai, pengedar dan pekerja tidak bertanggungjawab kepada Pengguna untuk sebarang Kerugian yang dialami oleh Pengguna akibatnya.

Pengguna mengaku janji untuk menanggung rugi Merchantrade, pekerjanya, pengarah, pegawai, wakil, sekutu, anak syarikat dan ejennya untuk sebarang Kerugian yang disebabkan oleh Merchantrade yang timbul daripada Pengguna yang memberikan maklumat atau maklumat yang tidak benar, tidak tepat, terkini, tidak lengkap atau mengelirukan.

Pengguna hendaklah mengambil segala langkah dan langkah yang mungkin perlu untuk memastikan bahawa pada masa menerima Mata Wang Asing dari Merchantrade sama ada melalui Cawangan Pengambilan atau Perkhidmatan Penyampaian Premium, bahawa mana-mana Mata Wang Asing sedemikian saya sesuai dan diiktiraf sebagai tender sah untuk transaksi ; ii nota mata wang tulen; dan iii betul dari segi mata wang, jumlah dan denominasi dan disahkan dengan resit pesanan. Pengguna hendaklah memastikan untuk log keluar selepas setiap sesi mengakses Sistem eForex.

Syarat-syarat ini antara Merchantrade dan Pengguna hendaklah disifatkan telah dibuat dan dilaksanakan di pejabat Merchantrade di Petaling Jaya dan apa-apa pelanggaran terma dan syarat yang dinyatakan di dalam ini hendaklah dianggap telah timbul di Petaling Jaya tidak kira di mana Pengguna boleh tinggal, membawa perniagaan atau di mana Transaksi mungkin berlaku. Pengguna seterusnya bersetuju untuk memegang, mengumpul dan menggunakan Perjanjian Pengguna Akhir e-forex bagi semua data peribadi yang disediakan oleh Pengguna yang timbul daripada Perkhidmatan selaras dengan Notis Privasi yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa.

Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa: Merchantrade berhak untuk menolak pengumpulan Mata Wang Asing yang dibeli oleh mana-mana orang selain Pengguna tanpa memberikan apa-apa alasan kepadanya. Pengguna akan memastikan dan mengemas kini dirinya dengan terma, syarat dan sekatan yang dikenakan oleh FPX. Pembatalan sedemikian hendaklah tertakluk kepada Caj Perkhidmatan. Pengguna tidak dibenarkan untuk membatalkan Transaksi selepas luput 3 jam dari masa Transaksi berjaya dilaksanakan melalui Sistem eForex.


e forex trading

e forex trading

Merchantrade tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan terganggu, selamat, bebas daripada kesilapan, bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain. Merchantrade tidak boleh dan tidak mengesahkan atau menyemak, dan tidak boleh bertanggungjawab untuk, mesej, pandangan, pendapat dan cadangan pihak ketiga, Pengguna dan organisasi kepentingan yang dianggap.Merchantrade tidak menganjurkan mana-mana urusan komersial dalam mana-mana produk atau pelaburan pihak ketiga. Kemasukan dalam Perkhidmatan pautan ke laman web atau sumber laman web lain tidak menyiratkan sebarang bentuk pengesahan oleh Merchantrade. Mana-mana cara mencari pengguna akan berbuat demikian terhadap pihak yang menyediakan nasihat, produk atau perkhidmatan itu.


Dalam penguatkuasaan dan tidak merendahkan klausa Hak dan remedi yang dinyatakan di dalam ini adalah kumulatif dan tidak termasuk mana-mana hak atau remedi yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kadar tukaran asing terkini akan dikenakan segera selepas diposkan di Laman Web. Pengguna tidak mempunyai apa-apa cadangan terhadap Merchantrade untuk sebarang Kerugian akibat perubahan, perubahan, pindaan atau sebaliknya. Tiada peraturan pembinaan terpakai kepada kelemahan Merchantrade kerana Merchantrade bertanggungjawab untuk penyediaan Perjanjian ini atau mana-mana bahagian daripadanya.

Dalam penguatan kepada sebarang peruntukan Terma ini, Merchantrade tidak menjamin penyimpanan sebarang data yang disimpan oleh Pengguna dalam Sistem eForex dan tidak termasuk semua liabiliti untuk kehilangan data. INDEMNITI Pengguna akan menanggung rugi Merchantrade, pengarah, pegawai, pembekal, pekerja, subsidiari, perbadanan berkaitan, syarikat bersekutu, pengedar dan sekutu terhadap sebarang dan semua Rugi yang dialami oleh Merchantrade, pengarah, pegawai, pembekal, pekerjanya, anak syarikatnya, yang berkaitan perbadanan, syarikat bersekutu, pengedar dan sekutu kepada mana-mana orang akibat daripada pelanggaran Syarat-syarat ini.

Merchantrade, pembekalnya dan sekutu, pegawai, pengedar dan pekerja masing-masing tidak akan bertanggungjawab kepada Pengguna untuk sebarang Kerugian yang dialami oleh Pengguna akibatnya. Bank pencen mengenai kecenderungan manusia untuk mempercayai sebaliknya. Tulang-tulang perdagangan pertukaran mata wang asing mudah, e forex trading. Dana baru atau sekuriti mesti: Pembatalan sedemikian hendaklah tertakluk e forex trading Caj perkhidmatan. Kredit akan muncul dalam akaun anda dalam masa satu minggu dari penutup tetingkap hari. Pengguna hendaklah mematuhi dan tidak melanggar Undang-undang yang Berkenaan, tanpa batasan undang-undang bidang kuasa yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, Merchantrade menghendaki semua Pengguna mematuhi semua undang-undang yang berkaitan, serta peraturan yang ditetapkan e forex trading Laman web, dan memastikan undang-undang dan peraturan dipatuhi dan dipatuhi. Merchantrade mempunyai hak untuk menolak pengumpulan Mata Wang Asing yang dibeli oleh mana-mana orang selain daripada Pengguna tanpa memberi apa-apa alasan kepadanya.

Merchantrade mempunyai budi bicara mutlak dan mutlak untuk menolak sebarang Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna tanpa memberikan sebarang alasan kepadanya. Merchantrade tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang caj, kos atau perbelanjaan yang bersifat apa pun termasuk FPX atau caj bank yang ditanggung oleh Pengguna berhubung dengan Transaksi tersebut. Sebarang perisian yang disediakan pada, oleh atau melalui Laman Web untuk tujuan tertentu hanya akan digunakan untuk maksud itu dan tidak ada yang lain.


Walau bagaimanapun, Merchantrade menghendaki semua Pengguna mematuhi semua undang-undang yang berkaitan, serta peraturan yang ditetapkan di Laman Web, dan memastikan undang-undang dan peraturan dipatuhi dan dipatuhi. Tanpa batasan, Pengguna mengakui bahawa Merchantrade tidak bertanggungjawab terhadap privasi dan kerahsiaan maklumat peribadi yang diberikan oleh Pengguna ke laman web yang dipautkan dengan cara apa pun. Merchantrade mempunyai budi bicara mutlak tanpa notis kepada Pengguna, untuk memperkenalkan perubahan pada ciri-ciri yang terdapat dalam Laman Web dari semasa ke semasa tanpa batasan untuk menambah, mengubah suai atau memadam ciri-ciri tersebut.

Pengguna selanjutnya bersetuju bahawa Merchantrade boleh dengan budi bicara mutlaknya menjalankan prosiding undang-undang sedemikian di Malaysia atau di mana-mana tempat lain yang mahkamahnya mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan apa-apa prosiding undang-undang sedemikian.